MAJÓWKOWE RABATY do -23% EXTRA Z KODEM: MAJ
Regulamin sklepu internetowego www.fugart.pl
 1. Postanowienia wstępne
  1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest: FUGART s.c., al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 813-02-06-359, zwana dalej Sprzedawcą.
  2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.fugart.pl. Adres pocztowy Sklepu: al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.
  3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Klient może przed złożeniem zamówienia negocjować wszelkie postanowienia umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniające zapisy niniejszego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I. 2. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy Regulamin i stosowne przepisy prawa.
  5. Pod adresem internetowym http://isap.sejm.gov.pl/ Klient może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców uregulowanym w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi nabywanych towarów bez wad.
  7. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat w związku z zawieraniem umów na odległość.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej: „kodeks cywilny”)ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej: „ustawa o prawach konsumenta”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781).
  9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą lub Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  10. „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).” 
 2. Definicje:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.fugart.pl,
  3. SPRZEDAWCA – Fugart s.c., numer NIP 813-02-06-359,
  4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu,
  5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, oferta zawarcia umowy sprzedaży,
  6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu,
  7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,
  8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie,
  9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
  10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,
  11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  12. PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednakże z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 
 3. Rejestracja
  1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest konieczna aby dokonywać zakupów w Sklepie.
  2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.
  3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji podaje następujące dane:
   1. Imię
   2. Nazwisko
   3. Ulica, nr
   4. Kod pocztowy
   5. Miasto
   6. Kraj
   7. Telefon
   8. E-mail
   9. Hasło
   10. Powtórz hasło
  4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Przedsiębiorca-konsument lub Użytkownik nie będący Konsumentem, podaje dodatkowo:
   1. Nazwę, pod którą prowadzi działalność
   2. Nr NIP
  5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
  6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest w miarę możliwości o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
  7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony w miarę możliwości o ich aktualizację i poinformowaniu o tym Sklepu.
  8. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres e-mail. Brak powyższej zgody, nie ma wpływu na realizację zamówienia.
  9. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientom prawo wglądu i poprawiania ich danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania. Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO, co można potwierdzić pod adresem internetowym https://egiodo.giodo.gov.pl/
 4. Zamówienia
  1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy, USA, Kanady, Kazachstanu, Białorusi, Szwajcarii, Norwegii, Macedonii, Izraela, Rosji oraz Islandii.
  2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
  4. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
  6. Wszelkie rabaty przyznawane przez sklep podlegają realizacji w "koszyku". Rabaty nie łączą się ze sobą oraz innymi promocjami i wyprzedażami.
  7. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
  8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie Towary, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie”, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
  9. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
   3. wybranej formy płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. przewidywanego czasu dostawy.
  10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane drogą elektroniczną na adres e mail podany przez Klienta lub telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
  11. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
  12. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Towarów, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pixeli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość biżuterii oraz kamieni, będących jej elementem. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. Klient może skontaktować się ze Sklepem.
  13. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 512 618 571 (w dni robocze w godzinach 10 - 19).
 5. Sposób płatności
  1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie.
  2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: Klient ma możliwość wybrania najdogodniejszej dla siebie formy dostawy oraz metody płatności. Zapłaty za zakupiony produkt może dokonać:
   1. przelewem  na rachunek bankowy 72109027500000000114904390 z podaniem numeru zamówienia,
   2. płatnością za pobraniem - gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej UPS lub pracownika Poczty Polskiej S.A. 
   3. przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowej PayU. Transakcje są szybkie i wygodne, przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania banku,
   4. Przelewy24 - bezpieczne płatności online, Raty online
   5. PayPal
   6. wygodne Raty PayU
   7. PayU Płacę Później ( 30 dni )
   8. kartą kredytową Visa i MasterCard,
   9. gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Zamówienia o minimalnej wartości 400,00 zł i powyżej, podlegają darmowej dostawie na rzecz Klienta.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. W przypadku wyboru formy płatności opisanej pod literą a) punktu 2 powyżej, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 24 godziny liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.
 6. Realizacja Zamówienia
  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie podanym przy prezentacji Towaru.
  2. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.
  3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej UPS lub Poczty Polskiej S.A.
  4. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską.
  5. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. W przypadku dostaw na adres zagraniczny, Sklep poinformuje Klienta o spodziewanym czasie dostawy w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
  6. Przesyłki krajowe realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć do Klienta następnego dnia roboczego po dniu ich nadania, w przypadku Poczty Polskiej w okresie 48 godzin od chwili nadania (dotyczy dni roboczych). Maksymalny czas dostawy produktu do Klienta to 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.
  9. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. 11. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.
 7. Reklamacje
  1. Wobec Konsumenta lub z Przedsiębiorcy-konsumenta, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Jeśli brak zgodności towaru z umową ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, domniemywa się, że istniał on w chwili dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową
  3. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 6 lat od dnia stwierdzenia wady
  4. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
   1. niezgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
   2. niezgodne z umową pozostają w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi, o którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;
   3. nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
   4. nie występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument Przedsiębiorca-konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru,
   5. nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może rozsądnie oczekiwać;
   6. nie jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi przed zawarciem umowy lub nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru
  5. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
  6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 wyłącznie w sytuacji gdy,
   1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać,
   2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta,
   3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem.
  7. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy-konsumencie.
  8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może:
   1. żądać wymiany produktu na zgodny z umową
   2. żądać naprawy
  9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca-konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsument lub Przedsiębiorca-konsument uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca-konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
  12. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta towar na swój koszt..
  13. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  14. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;
   2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;
   3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta.
  15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o obniżeniu ceny.
  17. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
  18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorca-konsument wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
  19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  21. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową. Klient proszony jest o skorzystanie z formularza reklamacyjnego, do którego link znajdujące się na stronie internetowej Sklepu.
  22. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta za uzasadnione.
  23. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych w kodeksie cywilnym lub w ustawie o prawach konsumenta, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, przysługujących Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
  24. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca- konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
  25. Jeżeli z powodu niezgodności towaru z umową Konsument lub Przedsiębiorca- konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  26. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
  27. Reklamacje należy składać pod adresem wskazanym w pkt I. 2 Regulaminu. 
  28. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą Towaru, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Jeżeli możliwa będzie naprawa Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić naprawę lub odebrać Towar bez naprawy.
  29. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji skutkującej złożeniem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy - sprzedawca zwróci koszt poniesionej przez niego przesyłki wysłanej za pośrednictwem poczty Polskiej listem poleconym. Wybór innej formy dostawy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta nie rodzi po stronie sprzedawcy obowiązku zwrotu kosztu przesyłki.
 8. Prawo odstąpienia od umowy
  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem:
  -  produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta, nie występujące w ofercie sklepu internetowego, obrączki, pierścionki z certyfikatem międzynarodowym IGI, produkty po korekcie rozmiaru, produkty z grawerunkiem, fotocharms.
  - umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
  - umowy, w której Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  - umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  - umowy zawartej na aukcji publicznej;
  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: FUGART s.c. , ul. Lisa Kuli 19, 35025 Rzeszów, tel. +48 17 853 37 10, email: sklep@fugart.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawa własności intelektualnej
  1. Wszelkie prawa do treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu na warunkach określonych niniejszym regulaminem i z wyłączenie komercyjnego ich wykorzystania.
  3. Żaden fragment znajdujący się w witrynie internetowej Sklepu (to jest w szczególności tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, programy oraz wszelkie inne dane) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.
 10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.fugart.pl jest FUGART s.c., ul. Al. J. Piłsudskiego 44 35-001 Rzeszów, NIP: 8130206359, REGON:691698264 .
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług i wszystkich funkcjonalności serwisu www.fugart.pl. Fakt niepodania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług i wszystkich funkcjonalności serwisu www.fugart.pl
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do 7 dni od momentu zgłoszenia usunięcia Konta przez Użytkownika.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich.
  8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.fugart.pl/webpage/polityka- prywatnosci.html
 11. Regulamin do promocji „Newsletter RABAT 15%” oraz innych kodów rabatowych.
  1. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku, aktywny przez 14 dni od daty otrzymania go na maila.
  2. Minimalna wartość zamówienia to 200 zł.
  3. Rabat nie może być zrealizowany na produkty Swarovski objęte rabatem, kody rabatowy nie łączą się ze sobą.
  4. Kupon rabatowy nie może być wykorzystywany przy zakupie bonów upominkowych.
  5. Wypłata wartości kuponu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.
  6. Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod podczas procesu składania zamówienia w oknie kod rabatowy.
  7. Kod rabatowy nie łączy się z akcjami rabatowymi (Stylowe zakupy, Black Friday, Wyprzedaż).
 12. Postanowienia końcowe
  1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez publikację nowej treści, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejściem w życie zmian. 
  2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
  4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
   - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
   - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
   - Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
   1. telefonicznie: +48 17 853 37 10
   2. poprzez adres e-mail: sklep@fugart.pl
   3. pisemnie na adres: UL. LISA KULI 19, 35-025 RZESZÓW.
  6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
  7. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych towarów należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@fugart.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 512 618 571. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep towarów, sposobów składania zamówienia, jego realizacji, form płatności, sposobów dostawy etc.
Zgoda
Szczegóły
 
 

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystuję pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w mojej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniam partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Niezbędne

Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony

Statystyka

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie

Marketing

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych.

Nieklasyfikowane

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.