WIOSENNE RABATY do -23% EXTRA Z KODEM: SPRING

VII. Reklamacje

1. Wobec Konsumenta lub z Przedsiębiorcy-konsumenta, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

2.Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Jeśli brak zgodności towaru z umową ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, domniemywa się, że istniał on w chwili dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową

 1. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o usunięcie wady lub
  wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 6 lat od dnia stwierdzenia wady
 2. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

1) niezgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

2) niezgodne z umową pozostają w szczególności jego: przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi, o którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

3) nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

4) nie występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument Przedsiębiorca-konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru,

5) nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może rozsądnie oczekiwać;

6) nie jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi przed zawarciem umowy lub nie odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru

 1. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia
  producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w
  zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie
  rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
  odróżniającego przedstawia się jako producent.
  6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 wyłącznie w
  sytuacji gdy,
  a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać,
  b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta lub
  Przedsiębiorcy-konsumenta,
  c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży z
  Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem.
  7. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, jeżeli
  wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy,
  przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W
  sytuacji stwierdzenia wady po upływie dwóch lat od momentu dostarczenia rzeczy obowiązek
  wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na
  Konsumencie lub Przedsiębiorcy-konsumencie.
  8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może:
  a) żądać wymiany produktu na zgodny z umową
 2. b) żądać naprawy
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca-konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsument lub Przedsiębiorca-konsument uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca-konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta towar na swój koszt..
 7. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorca-konsument wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca-konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie
  Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową. Klient
  proszony jest o skorzystanie z formularza reklamacyjnego, do którego link znajdujące
  się na stronie internetowej Sklepu.

 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia
  Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że
  Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-
  konsumenta za uzasadnione.
  23. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z
  uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych w
  kodeksie cywilnym lub w ustawie o prawach konsumenta, przysługujących

Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi, ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te
stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania
innych uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, przysługujących Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy-konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia
prowadzonej mediacji.

 1. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową za wady prawne rzeczy
  sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca-
  konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady
  dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub
  inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 2. Jeżeli z powodu niezgodności towaru z umową Konsument lub Przedsiębiorca-
  konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może
  on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o
  istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca
  nie ponowi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów
  zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
  rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich
  korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
  Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku
  naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  26. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza
  uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową.
  27. Reklamacje należy składać pod adresem wskazanym w pkt I. 2 Regulaminu. 
  28. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek
  zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń
  mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były
  spowodowane pierwotną wadą Towaru, Klient proszony jest o kontakt ze
  Sprzedawcą. Jeżeli możliwa będzie naprawa Towaru, Sprzedawca poinformuje
  Klienta o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić
  naprawę lub odebrać Towar bez naprawy.
  29. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji skutkującej złożeniem przez
  Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy -
  sprzedawca zwróci koszt poniesionej przez niego przesyłki wysłanej za
  pośrednictwem poczty Polskiej listem poleconym. Wybór innej formy dostawy przez
  Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta nie rodzi po stronie sprzedawcy
  obowiązku zwrotu kosztu przesyłki.

Reklamację proszę odesłać na adres:

C.H. Graffica
FUGART

ul.L.Lisa Kuli 19 
35-025 Rzeszów

 

Wzór formularza reklamacji można pobrać tutaj