MAJÓWKOWE RABATY do -23% EXTRA Z KODEM: MAJ

Regulamin sklepu internetowego www.fugart.pl

Regulamin obowiązuje do umów zawartych do 31 grudnia 2022 r.


I. Postanowienia wstępne
 
1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą
artykułów w nim oferowanych jest:
FUGART s.c., al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów, zarejestrowana w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 813-02-06-
359, zwana dalej Sprzedawcą.
2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.fugart.pl. Adres pocztowy Sklepu: al.
Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów.
3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii za
pośrednictwem sieci Internet.
4. Klient może przed złożeniem zamówienia negocjować wszelkie postanowienia
umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniające zapisy niniejszego regulaminu.
Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres
Sprzedawcy wskazany w pkt I. 2.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy Regulamin i stosowne przepisy
prawa.
5. Pod adresem internetowym http://isap.sejm.gov.pl/ Klient może zapoznać się z
kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców uregulowanym w ustawie z dnia 23
sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi nabywanych towarów bez wad.
7. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat w związku z zawieraniem
umów na odległość.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w
szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16,
poz. 93, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, dalej: „kodeks cywilny”)ustawy z dnia 30 maja
2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej: „ustawa o
prawach konsumenta”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1781).
9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Przedsiębiorcą Prowadzącym
Jednoosobową Działalność Gospodarczą lub Konsumentem w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny przysługujących mu na mocy
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności
postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają
te przepisy.
10. „Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany

rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE: Pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy
system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).”
 
II. Definicje:
1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.fugart.pl,
3. SPRZEDAWCA – Fugart s.c., numer NIP 813-02-06-359,
4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu,
5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, oferta zawarcia
umowy sprzedaży,
6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu,
7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po
dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący
zawieraniu umów sprzedaży,
8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w
Sklepie,
9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy
Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,
11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. PRZEDSIĘBIORCA-KONSUMENT – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, jednakże z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie
posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 
III. Rejestracja
1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest konieczna aby
dokonywać zakupów w Sklepie.
2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz
rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji podaje następujące
dane:
a. Imię

b. Nazwisko
c. Ulica, nr
d. Kod pocztowy
e. Miasto
f. Kraj
g. Telefon
h. E-mail
i. Hasło
j. Powtórz hasło
4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Przedsiębiorca-konsument lub
Użytkownik nie będący Konsumentem, podaje dodatkowo:
a. Nazwę, pod którą prowadzi działalność
b. Nr NIP
5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi
zostanie utworzone Konto Użytkownika.
6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji
ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest w miarę możliwości o ich aktualizację w
celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną
zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony w miarę
możliwości o ich aktualizację i poinformowaniu o tym Sklepu.
8. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na
informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji
adres e-mail. Brak powyższej zgody, nie ma wpływu na realizację zamówienia.
9. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientom prawo wglądu i poprawiania ich
danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w
razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania. Zbiór danych osobowych został
zarejestrowany w GIODO, co można potwierdzić pod adresem
internetowym https://egiodo.giodo.gov.pl/
 
IV. Zamówienia
1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wszystkich
krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy, USA, Kanady, Kazachstanu, Białorusi,
Szwajcarii, Norwegii, Macedonii, Izraela, Rosji oraz Islandii.
2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie są
ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do
złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną
Sprzedawcy przez Klienta.
4. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia
zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu
bez uprzedniej rejestracji.
5. 1) W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” Towar, który
zamierza kupić. Dodanie Towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem
zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
2) Wszelkie rabaty przyznawane przez sklep podlegają realizacji w "koszyku".
Rabaty nie łączą się ze sobą oraz innymi promocjami i wyprzedażami.
6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz
przeliczanie wartości zamówienia.
7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie
Towary, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż
zamówienie”, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć
zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta
podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie
podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz
dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej formy płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) przewidywanego czasu dostawy.
9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za ofertę zawarcia
umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane drogą
elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie na podany
przez Klienta numer telefonu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę potwierdzenia
przez sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz
prezentacji Towarów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie
charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja
Towarów, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu
monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pixeli, przy domyślnych
ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość biżuterii oraz
kamieni, będących jej elementem. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele
wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego
modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych
informacji, zdjęć itp. Klient może skontaktować się ze Sklepem.
12. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13, oraz w
soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem
telefonu: 512 618 571 (w dni robocze w godzinach 10 - 19).
 
V. Sposób płatności
1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i
usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Koszty dostawy
Towaru do Klienta podane są oddzielnie.
2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
Klient ma możliwość wybrania najdogodniejszej dla siebie formy dostawy oraz
metody płatności. Zapłaty za zakupiony produkt może dokonać:
- przelewem  na rachunek bankowy 72109027500000000114904390 z podaniem
numeru zamówienia,
- płatnością za pobraniem - gotówką przy odbiorze przesyłki do rąk upoważnionego
pracownika firmy kurierskiej UPS lub pracownika Poczty Polskiej S.A. 
- przelewem za pośrednictwem systemu płatności internetowej PayU. Transakcje są
szybkie i wygodne, przelew realizowany jest natychmiast, w godzinach księgowania
banku,
- Przelewy24 - bezpieczne płatności online, Raty online
- PayPal
- wygodne Raty PayU
- PayU Płacę Później ( 30 dni )
- kartą kredytową Visa i MasterCard,
- gotówką przy odbiorze osobistym.
3. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka
występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili
złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów
dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez
podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już
realizowanych. W przypadku wyboru formy płatności opisanej pod literą a) punktu 2
powyżej, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 24 godziny liczonych od dnia
złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości
złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.
 
VI. Realizacja Zamówienia
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie
podanym przy prezentacji Towaru.
2. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie
Klienta faktura VAT.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej UPS lub Poczty
Polskiej S.A.
5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską.
6. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy
wysyłek realizowanych na terenie Polski. W przypadku dostaw na adres zagraniczny,
Sklep poinformuje Klienta o spodziewanym czasie dostawy w informacji
potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
7. Przesyłki krajowe realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć
do Klienta następnego dnia roboczego po dniu ich nadania, w przypadku Poczty
Polskiej w okresie 48 godzin od chwili nadania (dotyczy dni roboczych).
Maksymalny czas dostawy produktu do Klienta to 5 dni roboczych, licząc od
dnia złożenia zamówienia.
8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest
dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia
Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach
złożonego przez niego Zamówienia.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach
indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego
spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze,
odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny
ustalony przez strony sposób.
10. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy
realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie
zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i
realizowane za porozumieniem stron.
11. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-
konsumentem, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po
dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę
(kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki
ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu
odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w
trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w
miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

 
VII. Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach
określonych w art. 556 i następnych kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie
Konsumentami lub Przedsiębiorcami-konsumentami, Sprzedawca odpowiada z tytułu
rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od
momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz
używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.

3. Roszczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta o usunięcie wady lub
wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc
od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od
momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed
upływem roku od momentu wydania rzeczy.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W
szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w
Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
5. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia
producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w
zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie
rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia
odróżniającego przedstawia się jako producent.
6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5 wyłącznie w
sytuacji gdy,
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać,
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta lub
Przedsiębiorcy-konsumenta,
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży z
Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem.
7. W przypadku Umowy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem, jeżeli
wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy,
przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. W
sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek
wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na
Konsumencie lub Przedsiębiorcy-konsumencie.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument
może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
d) żądać usunięcia wady.
9. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument nie może odstąpić od Umowy jeżeli
wada jest nieistotna.

10. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie
Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową. Klient
proszony jest o skorzystanie z formularza reklamacyjnego, do którego link znajdujące
się na stronie internetowej Sklepu.
11. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia
Konsumenta lub Przedsiębiorcy-konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że
Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-
konsumenta za uzasadnione.
12. W przypadku żądania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta
roszczeń określonych w pkt. 8 lit. a) lub b) Sprzedawca może wymienić rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-
konsumenta. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona
lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
13. Konsument lub Przedsiębiorca-konsument może, zamiast zaproponowanego
przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do
zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-
konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie
stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie
narażałby Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta inny sposób zaspokojenia
roszczenia.
14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub
Przedsiębiorcy-konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy
wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta jest
niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
15. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej
proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do
wartości rzeczy bez wady.
16. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
lub Przedsiębiorcy-konsumenta.
17. Zgodnie z postanowieniami niniejszego działu Regulaminu Konsument lub
Przedsiębiorca-konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument lub
Przedsiębiorca-konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia
wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo
obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany
rzeczy lub usunięcia wady.
18. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z
uprawnień z tytułu rękojmi, termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych w
kodeksie cywilnym lub w ustawie o prawach konsumenta, przysługujących

Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi, ulega zawieszeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te
stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania
innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy-konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia
prowadzonej mediacji.
19. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy
sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca-
konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli dowiedział się o istnieniu wady
dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub
inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
20. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument lub Przedsiębiorca-
konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może
on żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o
istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca
nie ponowi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów
zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia
rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich
korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku
naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
21. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza
uprawnień z tytułu rękojmi.
22. Reklamacje należy składać pod adresem wskazanym w pkt I. 2 Regulaminu. 
23. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek
zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń
mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były
spowodowane pierwotną wadą Towaru, Klient proszony jest o kontakt ze
Sprzedawcą. Jeżeli możliwa będzie naprawa Towaru, Sprzedawca poinformuje
Klienta o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić
naprawę lub odebrać Towar bez naprawy.
24. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji skutkującej złożeniem przez
Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy -
sprzedawca zwróci koszt poniesionej przez niego przesyłki wysłanej za
pośrednictwem poczty Polskiej listem poleconym. Wybór innej formy dostawy przez
Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta nie rodzi po stronie sprzedawcy
obowiązku zwrotu kosztu przesyłki.
 
VIII. Prawo odstąpienia od umowy
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD
UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem:

-  produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta, nie występujące w ofercie sklepu internetowego, obrączki, pierścionki z certyfikatem miedzynarodowym IGI, produkty po korekcie rozmiaru, produkty z grawerunkiem, fotocharms.
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
- umowy, w której Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wyraźnie żądał, aby
przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji.
Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Konsument lub Przedsiębiorca-konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
- umowy zawartej na aukcji publicznej;
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:
FUGART s.c. , ul. Lisa Kuli 19, 35025 Rzeszów, tel. +48 17 853 37 10, email:
sklep@fugart.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub
pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie
poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam
dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu
14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za
zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było
to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
IX. Prawa własności intelektualnej
1. Wszelkie prawa do treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu przysługują
Sprzedawcy.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w witrynie
internetowej Sklepu na warunkach określonych niniejszym regulaminem i z
wyłączenie komercyjnego ich wykorzystania.
3. Żaden fragment znajdujący się w witrynie internetowej Sklepu (to jest w
szczególności tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, programy oraz
wszelkie inne dane) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i
w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Sprzedawcy.
 
X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.fugart.pl jest
FUGART s.c., ul.
Al. J. Piłsudskiego 44 35-001 Rzeszów, NIP: 8130206359, REGON:691698264 .
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług i

wszystkich funkcjonalności serwisu www.fugart.pl. Fakt niepodania danych
osobowych
skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług i wszystkich funkcjonalności serwisu
www.fugart.pl
3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownikowi
przysługuje również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww.
danych
osobowych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych. Nadto
Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych przez Administratora danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do 7 dni od momentu
zgłoszenia
usunięcia Konta przez Użytkownika.
5. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu
podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
osobowych.
7. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw
trzecich.
8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych
osobowych
wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce
prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.fugart.pl/webpage/polityka-
prywatnosci.html
 
XI. Regulamin do promocji „Newsletter RABAT 15%” oraz innych kodów rabatowych.
1. Kod rabatowy jest jednorazowego użytku, aktywny przez 14 dni od daty
otrzymania go na maila.
2. Minimalna wartość zamówienia to 200 zł.
3. Rabat nie może być zrealizowany na produkty Swarovski objęte rabatem, kody rabatowy nie łączą się ze sobą.

4. Kupon rabatowy nie może być wykorzystywany przy zakupie bonów
upominkowych.
5. Wypłata wartości kuponu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.
6. Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod podczas procesu składania
zamówienia w oknie kod rabatowy.
7.Kod rabatowy nie łączy się z akcjami rabatowymi (Stylowe zakupy, Black Friday,
Wyprzedaż).
 
XII. Postanowienia końcowe
1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez publikację nowej
treści, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejściem w życie zmian. 
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą
realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na
wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia
techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie
teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta
Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez
sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
5. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra
sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr
113, poz. 1214);
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a
Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej
przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach
oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej;
- Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów

pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl.
6. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. telefonicznie: +48 17 853 37 10
b. poprzez adres e-mail: sklep@fugart.pl.
c. pisemnie na adres: UL. LISA KULI 19, 35-025 RZESZÓW.
7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie
za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin
może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub
zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 
8. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych towarów
należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@fugart.pl lub telefonicznie pod
numer telefonu 512 618 571. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na
temat oferowanych przez Sklep towarów, sposobów składania zamówienia, jego
realizacji, form płatności, sposobów dostawy etc. 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY - kliknij aby pobrać.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - kliknij aby pobrać.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI - kliknij aby pobrać.

Zgoda
Szczegóły
 
 

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystuję pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w mojej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniam partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Niezbędne

Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencje

Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony

Statystyka

Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie

Marketing

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych.

Nieklasyfikowane

Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.