STYLOWE ZAKUPY - 15% EXTRA z kodem: STYL

Regulamin sklepu internetowego www.fugart.pl

 

I. Postanowienia wstępne

 

1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest FUGART s.c. Małgorzata Fugas, Stanisław Fugas, numer NIP 813-02-06-359, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Sklep działa w Internecie pod adresem www.fugart.pl. Adres pocztowy Sklepu: UL. LISA KULI 19, 35-025 RZESZÓW.

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem sieci Internet.
4. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II. Definicje:

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.fugart.pl,

3. SPRZEDAWCA – Fugart Małgorzata Fugas, Stanisław Fugas s.c., numer NIP 813-02-06-359,

4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu,

5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, oferta zawarcia umowy sprzedaży,

6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu,

7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie,

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,

11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest konieczna aby dokonywać zakupów w Sklepie.

2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.

3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji podaje następujące dane:

a. Imię

b. Nazwisko

c. Ulica, nr

d. Kod pocztowy

e. Miasto

f. Kraj

g. Telefon

h. E-mail

i. Hasło

j. Powtórz hasło

4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, podaje dodatkowo:

a. Nazwę, pod którą prowadzi działalność

b. Nr NIP

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest w miarę możliwości do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony w miarę możliwości do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

8. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres e-mail. Brak powyższej zgody, nie ma wpływu na realizację zamówienia.

9. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientom prawo wglądu i poprawiania ich danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania.

 

IV. Zamówienia

1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

4. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji.
5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie Towary, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „złóż zamówienie”, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej formy płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy.

9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

10. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Towarów, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pixeli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt ze Sklepem.

12. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 512 618 571 (w dni robocze w godzinach 10 - 19).

 

V. Sposób płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie.
2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu pełnej wartości Zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru, w tym przypadku warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia,

b) za pośrednictwem systemu płatności PayU lub PayPal, w tym przypadku warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie potwierdzenia wpłaty z odpowiedniego systemu,

c) płatność gotówką – przy odbiorze przesyłki, do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A.

3. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. W przypadku wyboru formy płatności opisanej pod literą a) punktu 2 powyżej, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.

 

VI. Realizacja Zamówienia

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie podanym przy prezentacji Towaru.
2. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A.

4. Zamówienia o wartości do 100 zł dostarczane są nieodpłatnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przy Zamówieniach o wartości powyżej 100 zł wysyłka firmą kurierską UPS następuje nieodpłatnie. Koszty związane z wysyłką Towarów inne niż wyżej wymienione pokrywa Klient.

5. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską.

6. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. W przypadku dostaw na adres zagraniczny, Sklep poinformuje Klienta o spodziewanym czasie dostawy w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. 

7. Przesyłki krajowe realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć do Klienta następnego dnia roboczego po dniu ich nadania, w przypadku Poczty Polskiej w okresie 48 godzin od chwili nadania.

8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.

9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

10. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron.

11. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.
12. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

VII. Reklamacje

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową. Klient proszony jest o skorzystanie z formularza reklamacyjnego, do którego link znajdujące się na stronie internetowej Sklepu.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany Towar w terminie 7 (siedmiu) dni. 

5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej kształtują przepisy kodeksu cywilnego dot. rękojmi przy umowie sprzedaży.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą Towaru, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Jeżeli możliwa będzie naprawa Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić naprawę lub odebrać Towar bez naprawy.

 

VIII. Zwroty

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@fugart.pl bądź też listownie na adres Sprzedawcy. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie wskazanej w pkt 1 powyżej, koszt dostawy towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

e. dostarczania prasy;

f. usług w zakresie gier hazardowych.

6. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny pod pojęciem świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą rozumie się Towary wykonane na indywidualne zamówienie, a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta (np. obrączek, zawieszek) oraz towary niewystępujące w standardowej ofercie Sklepu sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta. Towary o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta tj. ściśle związanych z jego osobą, nie podlegają zwrotowi.

7. Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

8. Zwrot kosztów następuje w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Sklep zwracanego Towaru.

9. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu Towaru będzie poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa. Jego pozytywna opinia w zakresie oryginalności i właściwości Towaru umożliwi przyjęcie zwrotu przez Sprzedawcę.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez publikację nowej treści, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejściem w życie zmian. 

2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a. telefonicznie: 512 618 571

b. poprzez adres e-mail: sklep@fugart.pl

c. pisemnie na adres: ul.Lisa Kuli 19 35-025 Rzeszów

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

7. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych Towarów należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@fugart.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 512 618 571. Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep Towarów, sposobów składania zamówienia, jego realizacji, form płatności, sposobów dostawy etc. 

8. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 25.12.2014 roku.